GATIL FIFé DESDE 2010

FÊMEAS

WW'17 BR* LOTIE KATNISS EVERDEEN JW

NW BR* GHATTAS BRAZILIAN BEAUTY OF LOTIE JW

NW SC DE* BELAMY'S LAMBADA OF LOTIE JW DSM

NW SC US* RHAMJOGE BELLE-OF-THE BALL DM

BR* LOTIE KILLER QUEEN JW

SC BR* FIRENSO ALLEGRIA OF LOTIE JW